Saturday, 30 December 2017

Rowthiram Pzhagu (Learn to Fight for The Right)


தேடிச் சோறுநிதந் தின்று 
பல சின்னஞ் சிறுகதைகள் பேசி 
மனம் வாடித் துன்பமிக உழன்று பிறர் வாடப் பலசெயல்கள் செய்து நரை கூடிக் கிழப்பருவ மெய்தி கொடுங் கூற்றுக் கிரையெனப்பின் மாயும்

பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே
நான் வீழ்வே னென்று நினைத் தாயோ?


- மரியதைக்குரிய மஹாகவி பாரதியார்


Thedi choru nidham thindru
Pala chinanjiru kadhaigal pesi
Manam vaadi thunbamiga uzhandru
Pirar vaada pala seyalgal seidhu
Narai koodi kizha paruvam eidhi
Kodum kootruk kiraiyenappin maayum

Pala vedikkai manidharai pole
Naan veezhven endre ninaithayo ???


- Respected Poet Bharathiyar

Wednesday, 14 October 2015

I Love Blogging


Love Blogging

Keep Loving
Keep Blogging
Keep Going

If you love writing you will love Blogging
If you love Blogging it will loves you Back

Feel the love by Blogging <3
Thanks for being with me always even after I stopped writing.
I am Back to you now.
<3 Love you my Blog <3

image:impossiblehq.com

Monday, 13 January 2014

Pongal and the celebrations of India

Pongal is a festival which falls in mid January celebrated by Tamil peoples all over the world. We(Tamil people) celebrate Pongal to show our gratitude to the Nature for being an essential source of agriculture.

Usually the celebrations are for four days Bohi, Pongal, Maatu pongal, and Kaanum pongalOn Bohi we discard old things and focus on new things by cleaning and decorating our house. 

The second day is the main day of the festival we prepare Pongal(the dish) and we keep it in front of the Sun during sunrise to show our gratitude and then we share the dish with neighbors and relations. This day coincides with Makara Sankranthi which is a winter harvest festival celebrated throughout India. The day marks the start of sun’s six-month long journey northwards.

The third day is Maatu pongal. Maatu is the Tamil word for cow, on this day we show out gratitude to the cattle by worshiping it. Cattle helps us throughout the harvesting process and gives us the dairy products. To rejuvenate the cattle we clean it and we feed pongal to it and then we will play with it.

The last and fourth day is Kaanum pongal this is the day to thank our friends and relatives. To show our gratitude to them we share gifts, pongal dish, sugarcane and dresses. During Kaanum Pongal people visit relatives and friends to enjoy the festive season. In the cities this day is synonymous with people flocking to beaches and theme parks to have a day out with their families.

Jallikattu is a sport played with specially trained bulls as a part of Pongal celebrations. The trained young guys will play with specially trained bulls. Bull fighting was has been common among the ancient tribes who lived in the ‘Mullai’ geographical division of Tamil Nadu. In olden days the game was used by women to choose their husbands. Successful "matadors" were chosen as grooms. Nowadays we see it as a sport of bravery.

The Inscription of Jallikattu

Salem Government museum
 jallikattu at AlanganallurMadurai.


Pongal is celebrated by Tamil people and other Indian people also celebrate these days but in different names and they follow different procedures to celebrate.

Some of those are,
 • Tamil Nadu - celebrated as Thai Pongal
 • Andhra Pradesh, Bengal, Kerala, Bihar, Goa, Karnataka, Orissa, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Uttar Pradesh - celebrated as Makara Sankranthi
 • Gujarat and Rajasthan celebrated as Uttarayana
 • Haryana, Himachal Pradesh and Punjab - celebrated as Lohri
 • Assam - celebrated as Magh Bihu or Bhogali Bihu
 • Nepal - celebrated as Maghe Sankranti or Makar Sankranti
Most of the Indian festivals are celebrated based on the dates in ancient Indian calender. Google it you can find many interesting things.

What ever the names and procedures be lets celebrate together...!!!Image source - Google & Wikipedia.


Thursday, 17 October 2013

Unity and Diversity in Modern Indian Society

India is one of the countries which are famous for "Unity in Diversity". In our modern Indian society, are we losing our Unity? Is Diversity dominating our country? Some of the recent issues in India made this thought to root in us.

People from different religions live here in India but all are undoubtedly united by one sole feeling of ‘Being an Indian’ this is the main reason for unity. The diversity depends on the language, religion, region, culture and caste. As we all know these are the main part of our Indian History, we have studied it in our school days. As I belong to Modern Indian Society I'd like to see Unity and Diversity in my aspect.

Modern Indian society

One of the all time trending news in India is issue between two groups, two communities, two states, two religions and even between two people, yes everything starts as small. I live in south India many problems are there between each states the main reason for those problem is sharing some resource to others. Many people say that politicians are the main reason behind these problems but each and every citizen should accept the blame.

As I mentioned earlier everything starts as small for example if a child refuse to share his/her snakes to others that's the starting point. Dear younger generation of India, we have to teach our children about sharing what we have got, care for others, to respect people and how to handle our Indian society. Before doing so, we have to know about those things. I think these are the main qualities of survival of the fitness.

Nowadays we don't respect people instead of that we respect the things they have got. A single mobile phone sets the status of a person. We are forgetting people and running behind the things and teaching the same to the next generation. Let them to be close with people not with things. If your children wants to play with their friend let them go, don't buy them a video game to play. Then only they will know how to treat other people and to see our Indian society with respect.

Most of the festivals in our country are celebrated all over India in the same day may be some difference is there like, name of the festival and the procedure to celebrate. But the reason for celebrating is same. So Indians are very much related, no matter where they live and which region they belong to. If we do a research on that we can find how are we related and where are we separated. If you are a history student it will be easy for you.

So we should respect every other language, religion, people and city. No country in the world has so many language and religion. We should be proud of it. We should set a good example for our future generations.

Proud to be an Indian!!!


PS: Written a post about a social issue after a long time. If you like it please do share and give your valuable comments - Sasikumar Raja 

Image Courtesy: shiningbschool.in

Tuesday, 15 October 2013

Love at it's peak

elderly love


I was in my orphanage on that day.
He came there and said "I promise you, I'll never let you feel alone".

That is the moment, where we are started. Now we have four Grand Children.
I know he will never break his promise.


I dedicate this to all lovers who wants to live their whole life with love.

Image: my.opera.com


Monday, 15 July 2013

IndiBlosp: Guest Post campaign

Are you interested in guest post writing... then this is for you...

IndiBlosp: Guest Post campaign: As we told earlier IndiBlosp has been created for the Bloggers who would love to be socialized in the Blogosphere. To achieve that, IndiBlop..... read more.....


IndiBlosp: The Voting Begins..!!

It's time to vote, cast your vote...

IndiBlosp: The Voting Begins..!!: Now it's time to Vote... Before announcing about Voting guidelines I thank every participants, for contributing and sharing... read more.....Sunday, 30 June 2013

IndiBlosp: 55 Fictionist

IndiBlosp: 55 Fictionist: To reach the goal of IndiBlosp. We have started with a contest and it is the first step from IndiBlosp to get together the Bloggers.

Here You have another 55 fiction contest from me.... Enjoy it....


55 fictionist

Tuesday, 25 June 2013

first crush

first crush

It's on your Birthday,
your appearance seemed like an angel.

I have seen you many times before,
but you are very pretty on that day.

You came to me to give the Chocolates.

I forgot to wish you,
Instead of that I stared at you.

After you have settled down on your place.

Some one came near to me,
then pulled my ear and said "why didn't you finish your Homework..?".

Then I realized, that I was in a punishment in kneeling position for the in-completion of the Homework.
And she is our teacher.

That one year we have studied in the same class,
I don't know what has happened to me in that few minutes.

But now...  ya it is the first crush.

Not only me, no one can ever forget their First Crush.
Thursday, 20 December 2012

Sharp 12 Midnight...

Man near a Car
It seems sharp 12am.
Michal has came out from the Bar, walked towards his Car. Heard an agressive voice, suddenly turned around.
"Just a Slap with huge sound."
He opened his eyes, and can't realize is that dream or not. But he can still feel severe pain on his left ear, where he got slapped.

PS: Just a try on 55 fiction. Recently hosted a contest on 55 fiction prompt Ghost. So I've tried mine with the same prompt. Forgive me if I made a mistake. Otherwise tell your review or suggestion about it.

Image courtesy: epigram.org.uk

Monday, 17 December 2012

Results...!!!(B55F)


Hi friends here are the results.... 

Please Note: The Idea of voting is just to encourage, not to differ best and worst. each entry stand as Best in unique way. So all are Best Fictionists. Thanks for sharing your creativity here. I really enjoyed it, hope you too.

        Names                                                              No. of Votes
1. Tanya Sehgal                                                        =>  4
2. Green Speck                                                        =>  6
3. Sayantini Bhattacharya                                          =>  4
4. Neha Agarwal                                                      =>  3
5. Anirudh                                                                =>  6
6. MuthuKumar.A                                                    =>  4
7. Tanaya Nath                                                        =>  6
8. Thewhitescape                                                     =>  3
9. Look For A Lovely Thing                                    =>  3 
10. The Ghost of Winter (By A Great Liar)              =>  6

As we have 4 members who have got equal votes, here we're declaring those four as winners and other 6 as runner ups.

Thanks for your support and encouragement friends. You can grab your batches by copy pasting the HTML code below. Happy Blogging...!!!Beginner


Beginner

Thursday, 13 December 2012

The Voting Begins..!!


Voting Lines are closed now,

Results are published click here

 

Now it's time to Vote...


B55F


Before announcing about Voting guidelines I thank every participants, for contributing and sharing their creations here. All the entries are really very Innovative, so every participants are at the best, in unique way. And thanks again for sharing your creation through this contest.

The voting lines are now open for the "Best 55 Fictionist Contest". And the voting Guidelines are given below...

Rules:

 • You can cast up to 3 votes, but for 3 different entries.
 • No need to put vote for your own entry. It has been added already behalf of you. So every entry already has an vote behalf of it's Author. Other than that, you can encourage your readers to vote for your entry.
 • Participants and any of the Readers of Beginner(this blog) can vote(others votes will not be considered). Don't forgot to visit all the Entries/Links before deciding to Vote.
 • The voting lines will be closed on 16-12-2012(Sunday) midnight. After that results will be announced and Badges will be provided.

  Voting Format:

               
                   Serial number and Name of the participant followed by the reason or suggestions, If any.
                  
                                             for example:   
                                                             1. Sasikumar
                                                             10. JOHN
                                                             5. Shilpa
                                              (Here goes the reason or suggestion)

               You can send your votes through the Comment Box of this post. As I have enabled the comment moderation your votes won't be reviled before the results. Just enter your votes in given format and publish the comment that's it.

                As we have 10 participants, the top 3 persons who gets the highest number of votes will be declared as the winners and other 7 persons will be declared as runner ups... So there will be two badges available Winner and Runner up!

  List of participants:


  1. Tanya Sehgal  6. MuthuKumar.A  
  2. Green Speck  7. Tanaya Nath  
  3. Sayantini Bhattacharya  8. Thewhitescape  
  4. Neha Agarwal  9. Look For A Lovely Thing  
  5. Anirudh  10. The Ghost of Winter (By A Great Liar)  


  All the best for every one!!!

  Wednesday, 12 December 2012

  Independence or Dependence...!!!

  In an Indian Farmer's dream...

  Indian Farmer : Hey FDI Angel, Why did you came here?
  FDI Angel      : I came here to save the farmers and poor people of your country.

  Indian Farmer : Oh! great but How?
  FDI Angel      : I'll make some changes in consumerism, production and infrastructural development.

  Indian Farmer : These things will help the Higher Class people. How do we get benefit.?
  FDI Angel      : I've not yet, even think about it...

  Indian Farmer : So we poor people should face the consequences, and we have to depend you for everything.
  FDI Angel      : Yes, Of course.

  Indian Farmer : Then what will happen to our Independence.
  FDI Angel      : Nothing will happen for that. It'll be with me very safely.

  Indian Farmer : !!!!@#$%^&**!!!! Oh, God.
  FDI Angel      : Bye....!!!

  He woke up suddenly...
  Oh! Sh** this should not happen.
  He prayed to God. And gone to his work.


  Enhanced by Zemanta

  Tuesday, 11 December 2012

  Risk your Life to Live  fisher men

  When I was into the ocean,
  My mind said,
  This is the only way for you to,
  Survive in this world,
  My heart said,
  Don't risk your life,
  Your loved ones are waiting at the sea shore.  Dedicated to all fishermen who risks their life everyday to survive...  Thursday, 6 December 2012

  Best 55 Fictionist Contest

  Entries are Closed now 

  Click Here for Results 
  It is the announcement of the contest Best 55 Fictionist. Recently I came through the word 55 Fiction. I don't know exactly what it is, so I have searched in Google and Blogosphere and Just got an idea to host this contest. I was already planed to host a contest for fellow bloggers, so I was thinking for a concept. This 55 Fiction admired me to host the contest on it.

  Here Exactly what 55 Fiction means,

               55 Fiction is a form of microfiction that refers to the works of fiction limited to a maximum of fifty-five words.


  Criteria

  A literary work will be considered 55 Fiction if it has:

  1.Fifty-five words or less.
  2.A setting,
  3.One or more characters,
  4.A resolution. (Not limited to moral of the story)
  5.The title of the story is not part of the overall word count, but it still cannot exceed seven words.


  Let me come to the point, here you have to write a short story about Ghost in 55 fiction format. You may write it in your own style but it should complies with the Criteria given above. Winners will be decided by the number of votes they've got.  Rules:


  • Write a 55 Fiction about Ghost, it may be thriller, comedy, tragedy or anything in your own style. (Only One post per Blog)
  • Then link the URL of the post in given below INLINKZ tool.
  •  You can submit your entry till midnight of 12th DEC(next Wednesday).
  • After that voting will start. Another post will be published to announce the voting format and time, so keep in touch. 
  • Finally the Badges will be provided for the winners, they can use it in their Blog, to Show-Off.


  *It is mandatory to copy and paste the below sentence in your post

  This post is written for the Best 55 Fictionist Contest, hosted by Sasikumar Raja Blogs at Beginner

  You can share this with your friends and fellow bloggers who are Interested in participation

  All the Best Folks...!!!

  I still Love You. - My entry for the Get Published contest

  This Story is about the Love between two College going students Sharvan and Shalini (real names are changed) and the incidents happened in their life. Here narrator is Sharvan's friend. 

  As I mentioned earlier this is not just a story, this is an incident that has happened in the protagonists life.

  I'm not going to tell that the protagonists are perfect, vice and blah blah blah... 

  As like as everybody Sharvan is a simple college going guy, he has some dreams and ambitions, of course some good qualities but when there is a need. He stays as a paying guest in a well developed city but his native is a rural area.

  On the other end Shalini is an average scoring student but hard worker, who doesn't know other than her family, friends and college. Her friends circle is very small as she lives in her native village, which is located in deep south India. 

  The rest of the story is about how they've got introduced and how the love blossoms between them. Is they both carried it in good and bad situations. 

  And how the Devilish moment has came in their lovely life and what is the reason behind it, and how they suffered. 

  aggressive love 


  Because of that devilish incident, I believe in 

  "Situation and Society can make Angels to Daemons and Daemons to Angels"  

  This is not a usual love story which sets the genuine characters to make the story better. But it has the other real things and real characters to make the story even better. And filled with real emotions, incidents and twists. 


  This is my entry for the HarperCollins–IndiBlogger Get Published contest, which is run with inputs fromYashodhara Lal and HarperCollins India. 

  Monday, 3 December 2012

  My First Blog Award...!!!

  Liebster Blog

  Liebster Blog Award is an Award that is given by the blogging community to new upcoming and deserving bloggers who has less readers. And it is also a motivational Award. 

  I'm very much happy to receive this Award. I thank my blog friend, blog reader "Tanya" blogs at "Coveted Dreams", for nominating my blog for this Award. It is my first and precious Blog award.

  Here are the details on receiving this award

  • Each person must post 11 things about themselves
  • Answer the Questions that the nominator sets for you + create 11 Questions for the people you have nominated
  • Choose 11 deserving bloggers and link them in your post
  • Go to their blog and Inform them about this
  • No tag backs

  11 Random things about me

  1. I'm a lazy guy
  2. I love Bike Ride
  3. I Believe in Quote Simplicity & Silence is your best attitude
  4. Little slow in making friends
  5. Hate people who try to behave possessive and love people who are really possessive
  6. Very happy to have such family and friends
  7. I thank god for everything
  8. I have great wish to become a good entrepreneur and many ambitions
  9. I'am not a great or good writer, I just write what I think and what I know
  10. Always I try to behave like a Vice and Matured person some times it works out well and some times it results in tragedy and comedy
  11. I like to play video games in which Heroism plays main role   


  And here goes my answers for the questions been put up

  1. Which is your favorite movie?
  Many movies are there in my list, If it is a superhero or novel based movie I'd love to watch it.

  2. Why do you blog?
  I have started it as a fun, and somewhere I got Interest and still I'am blogging as a Beginner, and lots of things are there to learn here

  3. If one day, a fairy asks "Make a Wish !", What will be it ?
  I wish to know everybody's thoughts and what they think

  4. What were you like as a child?
  Fun loving always...

  5. Love marriage or arrange, which one would you prefer?
  What ever the marriage be there should be some Love

  6.  Your first priority if you become a millionaire ?
  Always I give first priority to people, than money

  7. Candle light dinner or Long Drive?
  Long drive.....

  8. Ice-cream or Black Forest Cake?
  I like both Ice cream and Black forest cake..

  9. Short stories or poetry ?
  I like both, to write poetry we should have some inborn creativity, so it is difficult to write poetry than Short story.

  10.  How many hours do you spend on facebook daily?
  Maximum 20 min

  11. Cute or beautiful, what's your pick ?
  Cute...


  *Now here comes the interesting part, here is the list of fellow bloggers who are been nominated for this award, followed by the Questions you have to answer.

  Here is my Questions
  1. Describe you in one line?
  2. Why do you Blog?
  3. What is your Aim?
  4. If you have a Super Power what will you do?
  5. One person whom, you want to be with you all your life, why? (not parents, lover, children)
  6. The person whom you miss desperately, why?
  7. Most memorable moment in your life?
  8. Social Networking in your view?
  9. Do you believe in Love at first sight? if no why?
  10. One thing you like to change about yourself ?
  11. Your views on my Blog?   

  Here comes the list of Bloggers who Deserves this Award. I think these Guys really need this Recognition as a motivation..  Congrats folks....

  Expression of  Heart - Kriti Kandhari

  Live Your IMAGINATIONS!!! - Preeti Grag

  Pen Your Heart - sruthi kitcha

  Conversations - Purva

  Exploring Innerself - Gayatri Soni

  Bohemiaspeaks - Dr Mandeep Khanuja

  My Life My Ways - Neha Agarwal

  New Girl in the City - Garima Nagpal

  V.Vishnu's Pages - V.Vishnu


  Anirudh - Anirudh

  Though I haven't Interacted with you people, I always visit your blog for your writings. Congrats again....

  Post this Shield  as your Award... 
  Liebster Blog Award

  Happy Blogging...!!!

  Tuesday, 30 October 2012

  I Wish to...

  Love
  I wish to feel your breath forever,
  I wish to hear your voice forever,
  I wish to smell your tress forever,
  I wish to hold your hands forever,
  I wish to taste your kiss forever,
  I wish to sink in your eyes forever,
  I wish to react for your feelings forever,
  I wish to be there for you forever,
  And I wish to be the only one, who has your love forever.


  Monday, 15 October 2012

  The Perfect Marriage Life

  Couple

  Where the Ego dies and Sacrifice begins
  There the Soulful Life begins

  That is the perfect marriage life.
  if you like it vote for it here

  Tuesday, 9 October 2012

  Tears...!!!


  Tears

  I'll be there for you,
  Whenever you rejoice in extreme Happiness, and
  Whenever you are in extreme Sadness.

  Tuesday, 18 September 2012

  "May you live to a ripe old age"

  "May you live to a ripe old age" How do you take this phrase..? As a blessing or as a curse.

  Consider this, the elderly population in India is continuously increasing and the problems they are facing is also increasing simultaneously. 60% of elderly couples in India are forced by their children to leave their homes. So the number of peoples in old age homes are constantly increasing and also most of the parents are now deciding to live in old age homes rather than living with their children.
  In India, unlike USA, parents do not leave their children on their own after they turn 18 but children find it hard to accept the fact that there are times when parents want to feel the love that they once shared with them.  

  There are times when parents just want to relax and want their children to reciprocate their care. Every parents wants to see their child grow and be successful but no parent wants their child to treat them like an unnecessary load on their responsibilities.

  Old age cannot be avoided. It is a phase of life, which will arrive and stay till death takes its toll.

  Our culture recognizes the status of the parents as that of God. A moral duty is put on the children to take care of their parents. But nowadays what we are observing in our society is that the children are not willing to take care of their parents, they do not want to spend money on them, they are treating their parents as aliens, they do not want to share an emotional bond with parents. These children are forgetting that the foundation of their life is built up by the parents. They are forgetting their moral and ethical duties towards their parents. This is because of fast life, industrialization, money oriented minds, inflation. Children have no time to look after their parents because of their busy schedule and as a consequence of this situation the elders are getting neglected. 

  The problems in old age is in two forms: emotional and physical. Many studies have proved that the two are actually interconnected. No precautionary measures can avoid these problems; senior citizens just have to face them bravely.

  But the only thing they need is love from their children and family. Those who can afford, try to reduce their guilt by sending their old parents to the home for the aged. But seldom do they realize that although their parents or grandparents may get physical care in these institutions, their emotional needs of affection and love by their own near and dear ones remain unfulfilled. What the youngsters of today fail to realize is that they will get old too some day and may have to meet a similar fate, because history is bound to repeat itself and a person reaps what he sows. 


  Why do we tend to forget that the reason we are in this world is our parents, the reason we studied is our parents, the reason we were alive all this while is our parents, the reason we survived all the diseases is our mother’s care. The hands who made us walk is our parents’. When we were kids we never thought of it but we knew that no matter what, our parents will be by our side. But when our time came to show our respect, to reciprocate the love, to show our gratitude, we back out.  It's time to realize that our parents need us till the end. So don't soak them, love them don't treat them as a burden. They are waiting for the Soak No More state...  Even when they are counting their last breath, they are still thinking of us!  Wednesday, 22 August 2012

  Accessories to Sexual attraction


  Accessory is one of the things which we carry from earlier years to still now. Accessory of an object is to make the object more efficient, useful and to improve its features and to make it look stylish.

  When it comes to Human beings Accessories are major things to show off. What is the reason for you to wear an Accessory? Obviously, you like it, and to attract some folks, to look unique, and the last and main reason is to show your attitude to others through that. And it is implicit way to show your mood.
  Accessories of Boys
  Accessories of Girls
  But the real fact is, Accessories are the things that shows the character which the person intended to become and hides the real character of that person. For example if you saw a person who look like a rude guy because of his Accessories and Dressings but his real character will be very polite. So don’t judge the character of somebody only with the outlook.
  Why we are hiding our real character behind these Accessories? Because we are trying to attract somebody/everybody by showing “I’m unique and I differ from others”.

  The reason to attract somebody is to make them know your presence and make them to look at you. Nowadays most of the boys are trying to attract girls and most of the girls are trying to attract boys through the accessories. So the accessory is a common thing for both.

  But in earlier years, Accessories are designed for girls, to attract the guys. Because Accessories are used to decorate girls and make them look very pretty.

  Why the accessories are meant to be a decorative element for women?

  Aren't they pretty without these accessories?

  Because they are treated like objects, the term decorate refers to some objects that are intended to look pretty and attractive.

  Women are been treated like decorative objects in male dominated society. And they thought girls are born to serve men. Then the Accessories are been created to decorate women, to get the attention of men.

  Nowadays we are been influenced to do that, it is not our mistake it came from our ancestors. But there is a difference now the Accessories are available for both girls and guys to attract opposite sex. what’s the difference says is, after some struggles to get freedom for women as like as freedom of our country there are some changes in our society.

  Even though it is a male dominating society, some freedom is there for girls. Girls are doing many things as like as guys and in some areas they are doing even better than guys. Now guys are trying to attract girls as like as girls did in earlier years. So we both are trying to attract opposite sex through our outlooks and accessories and in many ways.

  Now men and women have same equality in our society. But there are many partiality and sexual harassment's are happening everyday to every girl in our country. Girls know how to handle those things. Hopefully there will be an end for that very soon, with the support of good guys in our country.

  So accessories are mainly designed to attract opposite sex. This is the way how I see the accessories. How do you see it? convey it through comments.

  Tuesday, 21 August 2012

  College Days 3  The new friends Harsha, Harni and Peter attended their first day class. As the days roll on, Harsha and Harni become very close because they spend more time together in college and college bus and even in their home they were located near. So they become close friends, though Peter is in their gang.

  Peter has his own car he use it to come to college, he is very rich. So he spent less time with Harsha and Harni. Because of his carelessness Peter stayed as a below average student. Harsha is an average studying student and obviously Harni is a good scoring student. She help them both when it comes to studies.

  Both Harsha’s and Harni’s family situation is same, middle class family which needs their support physically and financially. So they both have to finish their degree with good grade and should get placed in a good company. Peter is already a part time Business man so there is no need for him to get good grade, he is studying just to get a degree certificate. His family background is high class and his father is one of the great Business magnets in that city.
  Their college life is going on very normal Harni is there to help them in studies and Peter is there to do anything for his friends they three are good friends to their class mates.

  After some weeks….

  That was another normal day. Harsha and Harni step down from their college bus and entered into the college. Harni holds a book in her hand and she gave the assignment papers of them to Harsha. They both are sincerely reading the book for their class test and walking towards their class room.

  Someone stopped them, “Excuse me, can you show me the first year classroom?”

  Harsha and Harni stopped reading and looked up to see who is that, Harsha was stunned. The person is a pretty modern girl looks very gorgeous. He just looked at her face and stood like a statue. He can’t hear the noise around him. Harni and that girl are discussing about something, after few minutes she left that place.

  College days


  Now Harni started to alert Harsha, she taped on his shoulder and called “Hey Harsha…, hey fool, are you here, hello…” finally she taped on his back head strongly. Now he realized what is happening.

  Harni asked “what happened dude? Are you Ok..!!”

  Harsha replied “ya harni I’m Ok” and asked “where is that girl? Is she new to our college?”

  “why are you asking?” Harni asked him.

  “she looks new, I didn’t saw her before, that’s why” he replied.

  Harni said “I know everything about you, you was mentally out of the world for few minutes”. She saw his hands those are empty and she shouted “Oh god where are the assignment papers?” and she found the assignment papers floating in the air, then they both caught all the papers by running behind it.

  “sorry Harni, I was completely impressed by her, that’s why I missed the assignment papers, I just wana know all about her. Who is she? what is her name?  where is she?” Harsha asked.
  Harni started to tell “Ok idiot friend, she is a new student to our class, her native is the nearest city, now she went to meet our Director of College”

  “Oh Ok,! what is her name?” Harsha asked.

  Harni replies “Yes I forgot to say, her name is Sowmya” and said “now you are going to meet her, give me the assignment papers I’ll submit it, I have to meet our Professor you go carry on see you in class…” she left that place.

  Now Harsha is walking towards the Director of College’s office.

  To be continued…
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...